Általános Szerződési Feltételek

a 2020. 08. 20-23. között a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művésztelepén (8237 Tihany, Major u. 63.), a tihanyi Belső-tó partján szervezett

SÉF FESZTIVÁL TIHANYBAN látogatóival létrejövő jogviszonyra vonatkozóan

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tárgya

Jelen ÁSZF határozza meg a PP Project Rendezvényszervező Kft. (a Szervező) által szervezett Séf Fesztivál Tihanyban (továbbiakban Fesztivál) tekintetében (i) a Látogatók (ld. 2.1. pont) és a Szervező közötti, szabadidős szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony részletes szabályait, (ii) a Látogatók Fesztiválon való részvételének általános feltételeit, valamint (iii) a Szervezőnek a Látogatók vonatkozásában végzett adatkezelése szabályait.

Jelen ÁSZF elérhető a Fesztivál Látogatójegyen feltüntetett honlapján (seffesztival.hu), és azt a Látogatók a Fesztivál területére történő belépéssel magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A Szervező adatai:

Cégnév: PP Project Rendezvényszervező Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Unoka utca 62. 

Nyilvántartó hatóság és cégjegyzékszám: 01-09-678108

Adószám: 11816074-2-41

Fesztiválhelyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem Művésztelepe – 8237 Tihany, Major u. 63.

Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed egyrészt a Szervezőre, és másrészt a jegyvásárlókra és egyéb látogatókra, ideértve a jogosulatlan Látogatókét is (együttesen a Látogatók).

Jelen ÁSZF a Fesztivál időtartamára szól, azzal, hogy a Szervező és a Látogató közötti jogvita esetén az ÁSZF a jogvita lezárásáig hatályban marad.

A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező jogosult a jelen ÁSZF-et indokolt esetben egyoldalúan módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek jogviszonyára vonatkozó jogszabály kötelező előírásainak módosítása, a Fesztivál biztonságos lebonyolíthatósága, valamint ha a közegészségügyi vagy egyéb fontos körülmények ezt indokolják. Az ÁSZF módosítását a Szervező egységes szerkezetű, a módosítást vastag betűvel kiemelő formátumban a Fesztivál honlapján hozzáférhetővé teszi. A módosítás a közzétételtől válik hatályossá.

A Fesztiválra jogosulatlanul, jegy vásárlása nélkül belépő Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező nem tartozik feléjük semmilyen szolgáltatással. Jogosulatlan belépés esetében a Szervező, illetve a megbízásából eljáró személyek felszólítják a Látogatót jegy vásárlására, és amennyiben a Látogató a jegy vásárlását megtagadja, úgy köteles a Fesztivál helyszínét azonnal elhagyni.

Jegyvásárlás 

A Fesztiválra jegyvásárlás online, elektronikus úton a broadway.hu oldalonkeresztül történhet.

Az online jegyeladást a Szervező erre szakosodott szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési rendszeren keresztül. A jegyvásárló a vásárlás keretében köteles valós adatokat megadni. A Szervező kizárja felelősségét a helytelen vagy valótlan adatok megadásából eredő kárért, ugyanakkor fenntartja jogát az ilyen okból bekövetkezett károk megtérítésének követelésére.

Sikeres fizetési tranzakciót követően a Szervező vagy szerződéses partnere a jegyvásárló által megadott email címre elektronikus jegyet, illetve ennek letöltésére alkalmas linket küld. Amennyiben a jegyvásárló a jegyet vagy linket nem kapja meg 3 órán belül, úgy köteles ezt a Szervezőnek jelezni, aki gondoskodik annak ismételt, emailben történő megküldéséről.

Személyes vásárlásra a Szervező nem biztosít lehetőséget.

A jegyek szabadon átruházhatók, de a Szervező kizár mindennemű felelősséget a jegyek átruházásával, az azzal kapcsolatos esetleges visszaélésekkel kapcsolatosan.

Kedvezményes jegyek a Fesztiválra nem válthatók. Kivéve a 7. (hetedik) életévüket be nem töltött gyermekeket, akik a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, de egy megváltott belépővel maximum egy jogosult gyermek beléptetése lehetséges és engedélyezett, amennyiben a jegy kifizetésekor a vásárló ezt előzetesen jelezte.  Ezt megteheti az info@seffesztival.hu e-mail címen. Előzetes jelzés hiányában az egyébként erre jogosult gyermekek belépése sem engedélyezett.  Abban az esetben, ha egy felnőtt több jogosult gyermekkel szeretne a Rendezvényen részt venni, ez kizárólag a részükre megváltott belépőjegy kifizetésével lehetséges.

A jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a jegy megvásárlását követően őt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) 20 §-ában biztosított elállási, illetve felmondási jog a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján nem illeti meg, tekintettel ara, hogy szabadidős szolgáltatást kíván igénybe venni a Szervező által meghatározott határidőben. Ennek megfelelően a jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a jegy visszavásárlását nem követelheti. A jegyvásárló, illetve a Látogató kizárólagos felelőssége a jegy megőrzése, a Szolgáltató a jegy elvesztése, használhatatlanná válása esetén azok cseréjét, pótlását kizárja.

A Fesztiválon való részvétel szabályai

A Fesztivál területére kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag jeggyel rendelkező személyek jogosultak belépni, akik a beléptetés folyamata során karszalagot kapnak, és azt a Fesztiválon való tartózkodásuk ideje alatt folyamatosan viselni kötelesek.

Belépéskor a Látogató aláveti magát a jelen ÁSZF szerinti jogszerű beléptetési folyamatnak. A Szervezőnek jogában áll a beléptetéskor a Látogató jegyét, valamint indokolt esetben a Látogató lakcímkártyáját és személyi igazolványát is elkérni.

Az Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Fesztivál területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Annak ellenére, hogy a Rendezvényen – az erre vonatkozó feltételek mentén – lehet kempingezni, bizonyos, egyébként megszokottnak minősülő kempingeszközök a Rendezvény speciális adottságai miatt nem megengedettek. Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik az Ohmydeer Festival előzetes, írásos engedélyével.A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

A Fesztivál területére a Szervező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani.

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Fesztivál területére csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb három gyermek belépése engedélyezett, amely gyermekek karszalagját a Szervező jogosult a kísérő karszalagjához hozzárendelni.

A Fesztivál területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni.

A Fesztivál területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a Szervezőnek nem áll módjában gondoskodni.

A Látogató a Fesztivál területén az általános jogszabályi normákat és a jelen ÁSZF rendelkezéseit betartva köteles viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Fesztivál területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválon hang- és képfelvételt készíthet a Szervező és szerződéses partnerei, a sajtó munkatársai, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy személye kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy személye beleegyezés nélkül is megnevezhető. A Szervező a Látogató vonatkozásában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés felhasználására (különösen a Fesztivál népszerűsítése céljából), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára.

A Látogató jogosult a Fesztiválon hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

A Fesztivál területén tilos a Látogatók által bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A Fesztivál területén tilos tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal kiszolgálni. A Szervező fenntartja a jogot, hogy olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően kerülhet átadásra, hogy a Látogató az életkorát igazoló arcképes személyazonosító okmányt bemutatja.

A Fesztivál területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel együttműködik és az utasításaikat követi.

A Fesztivál területén elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal a jegy ezen szolgáltatások ingyenes igénybevételére nem jogosítja fel a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

A Szervező szavatosságvállalásai és felelőssége

A Szervező szavatolja, hogy a Látogató az általa birtokolt jegy bemutatása ellenében be tud lépni a Fesztiválra, azzal, hogy a látogatottságtól függően a Szervező nem vállal szavatosságot arra, hogy a beléptetési folyamat mennyi ideig tart.

A Fesztivál egyes eseményei, műsorszámai vonatkozásában a Szervező kifejezetten fenntartja magának indokolt esetben (pl. időjárási viszonyok, balesetek, lemondások által szükségessé váló intézkedések esetére) a változtatás jogát, azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változtatások kapcsán.

A Látogató a Fesztivált csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező kizárólag a neki felróható, szándékos szerződésszegésért, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

A Szervező a Fesztivál területén nem üzemeltetett csomag- vagy értékmegőrzőt. 

A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, a kísért gyermek, házi kedvenc, vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Fesztivál bármely Látogatójának vagy harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztivál területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A Szervező a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

A Látogató a Fesztivál végét követően a Fesztivál területén nem tartózkodhat.

Adatkezelés, adatvédelem

Adatkezelés a jegyvásárlás során. A jegyvásárló a vásárlási folyamat megkezdésével tudomásul veszi, hogy az önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatás a vásárlási folyamat befejezésének előfeltétele, ezért a vásárlás során megadott személyes adatainak a Szervező szerződéses partnere, mint adatkezelő általi kezeléséhez kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulását adja. A Szervező partnere a vásárlók vásárlás során felvett személyes adatait a Szervező részére továbbíthatja saját adatkezelési szabályzata alapján. Az érintett a vásárlással egyúttal a Szervező jelen előírásait is elfogadja, és a továbbított személyes adatai Szervező általi kezeléséhez a jelen ÁSZF szerint hozzájárul. Szervező egyben kijelenti, hogy más módon a Látogatók személyes adatait nem rögzíti, azokhoz nincs hozzáférése.

A Fesztiválra történő online jegyvásárláshoz a vásárlóknak a szerződéskötés során az a következő személyes adatokat kell közölniük: név, ország- és utcaszintű lakcím, számlázási cím, születési dátum, email-cím.

A vásárlás során gyűjtött személyes adatokat a Szervező – a jelen pont második mondatában írt eseten kívül – semmilyen esetben sem továbbítja, teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, vagy kapcsolja össze más adatkezeléssel az érintett kifejezett beleegyezése nélkül. A Szervező ugyanakkor tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében az adatok továbbítása, adatkezelések összekapcsolása szükségessé válhat előre meghatározott személyek részére.

A Szervező az általa kezelt vásárlói adatokat jogszabályban előírt határideig, vagy a szerződés alapján fennálló igények elévülési idejének lejártáig megőrzi.

Adatkezelés a beléptetés során. A Fesztivál helyszínén történő regisztráció során a Szervező a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kérheti. A beléptetés során a Szervező a személyazonosító okmányban az érintettről rögzített alábbi adatokat rögzítheti, tárolhatja és kezelheti: állampolgárság, név, személyazonosító okmány típusa, száma és lejárata, születési dátum, nem. A személyazonosító adatokat a Szervező a Fesztivál hivatalos zárását követő hetvenkettő óra elteltével törli, kivéve azt az esetet, ha visszaélés megalapozott gyanúja merül fel, vagy a Fesztiválon a résztvevők életét, testi épségét vagy egészségét sértő, fenyegető vagy veszélyeztető cselekmény valósul meg, amely esetekben a Szervező a személyes adatokat legfeljebb egy évig – illetve hatóság ettől eltérő kötelezése esetén az abban meghatározott időtartamra – megőrzi. A Szervező a személyazonosító adatokat haladéktalanul törli azt követően, hogy azokat a hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság megkeresésére annak rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett a regisztrációban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a jelen pontban hivatkozott adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását kifejezetten megadja a Szervező részére. Amennyiben a Fesztiválra belépni kívánó személy a jelen pontban írt adatkezeléshez a hozzájárulását nem adja meg vagy visszavonja, úgy a Szervező jogosult a karszalagot érvényteleníteni és a belépést megtagadni, illetve a szerződést felmondani.

Adatkezelés a Fesztivál területén belül. A Szervező a Fesztiválon a személy- és vagyonbiztonság érdekében megfigyelő kamerarendszert működtethet. A Látogató a rendezvényre történő belépéssel a fentieket tudomásul veszi, és a belépéssel kifejezetten megadja a Szervező részére a hozzájárulását a kamerarendszerrel róla készülő felvételek elkészítéséhez és tárolásához.

Az azonosítás és a Fesztiválon végzett adatfelvétel során gyűjtött személyes adatokat a Szervező semmilyen esetben sem továbbítja, teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, vagy kapcsolja össze más adatkezeléssel az érintett kifejezett beleegyezése nélkül. A Szervező ugyanakkor tájékoztatja az érintetteket, hogy jogszabály vagy bírósági, hatósági kötelezés esetén az abban meghatározott körben és az abban meghatározott személyek részére az érintettek személyes adatait továbbíthatja, hozzáférhetővé teheti, vagy más adatkezeléssel összekapcsolhatja.

A fentiek szerinti adattovábbítás, hozzáférhetővé tétel, valamint az adatkezelés összekapcsolása során a Szervező az adatbiztonság lehető legteljesebb körű figyelembe vétele mellett jár el.

A Látogató bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelmére a Szervező minden esetben részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél (érintett) általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban huszonöt napon belül írásban, a megkereső által megadott elérhetőségre címezve (postacím) adja meg, feltéve, hogy az ügyfél kérelmében ilyen elérhetőséget megadott. Ennek hiányában a Szervező részére irányadó huszonöt napos határidő csak akkor tekinthető lejártnak, amikor az ügyfél az elérhetőségét a Szervező részére igazolható módon megadja.

Tájékoztatás és jogorvoslat az adatkezeléssel kapcsolatban. A Látogató bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az adatok törlésére a Szervező abban az esetben köteles, ha (i) az adatkezelés jogellenes, (ii) az érintett ezt kéri, (iii) ha az adatok hiányosak, tévesek, és ez jogszerűen nem korrigálható, (iv) ha az adatkezelés célja megszűnt, (v) ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság ezt elrendelte. Törlés helyett a szervező zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintettek a Szervezőnek megküldött írásos üzenettel bármikor kezdeményezhetik az általa végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásuk visszavonását, illetőleg hozzájárulásukat egyes adatokra vagy adatkezelési műveletekre korlátozhatják. Jogosultak továbbá a személyes adataik kezelése ellen jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozni. A Szervező felhívja ugyanakkor az ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben valamely szolgáltatása nyújtásához szükséges adatok törléséért folyamodnak, úgy az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételeknek megfelelően nem áll módjában az adott szolgáltatást ezen ügyfelek részére a továbbiakban nyújtani.

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az ügyfél választása szerint megindítható mind a Szervező székhelye, mind az ügyfél (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.

Vegyes rendelkezések

A Szervező jogosult a Fesztiválon való részvétel biztosítására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a jeggyel rendelkező Látogató a jelen ÁSZF bármely pontját megszegi. Ilyen esetben a Látogató jegyét a Szervező érvénytelenítheti, karszalagját eltávolíthatja, és a Látogató a Fesztivál területét köteles elhagyni.

A Szervező weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Fesztiválon megjelenő védjegyek, lógók, illetve egyéb szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk a Szervező vagy annak közreműködői kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szervező, illetve közreműködői kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Látogatók semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, nem tehetik közzé.

A Fesztivállal, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Fesztivál bejáratánál felállított információs pont munkatársaival lehet közölni.

A Látogató által a Fesztivállal kapcsolatban a Szervezővel közölt észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szervező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szervező nem tartozik felelősséggel a Látogató felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók.

A jelen ÁSZF-fel vagy a Fesztivállal kapcsolatos bármely jogvitára a Szervező és a Látogató hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.