Házirend

HÁZIREND ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A „SÉF FESZTIVÁL TIHANYBAN 2020” rendezvény (továbbiakban Rendezvény) szervezője a PP Project Rendezvényszervező Kft. (továbbiakban PP Project) jelen házirendje a rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat és a megvalósítás feltételeit tartalmazza.

A PP Project és a rendezvényre belépő személyek (Látogató) közötti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a Séf Fesztivál Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

A rendezvény szervezője: PP Project Rendezvényszervező Kft. (1131 Budapest, Unoka u. 62., Adószám: 11816074-2-41, képviseli: Pongrácz Péter ügyvezető)

A Rendezvény helyszíne: 8237 Tihany, Major u. 63.

A Rendezvény időtartama: 2020. augusztus 20-23.

  1. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet. A Látogató belépéskor tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen, annak területén saját felelősségére tartózkodik, annak szolgáltatásait saját kockázatára veszi igénybe.

2./ Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a PP Project belépéskor karszalagra cseréli. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a PP Project nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a PP Project eljárást indít.

3./ A PP Project a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

4./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a Látogató egy darab, legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet vagy üdítőt. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség. A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség. Házirend Séf Fesztivál Tihanyban 2.

5./ A 7. (hetedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, de egy megváltott belépővel maximum egy jogosult gyermek beléptetése lehetséges és engedélyezett, amennyiben a jegy kifizetésekor a vásárló ezt előzetesen jelezte.  Előzetes jelzés hiányában az egyébként erre jogosult gyermekek belépése sem engedélyezett.  Abban az esetben, ha egy felnőtt több jogosult gyermekkel szeretne a Rendezvényen részt venni, ez kizárólag a részükre megváltott belépőjegy kifizetésével lehetséges. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és ott csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak. A Rendezvény területére belépő gyermekek magatartásáért, más Látogatókat zavaró tevékenységéért az őket kísérő nagykorú cselekvőképes Látogató felel.

 6./ A Rendezvény területére a PP Project által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen. A Rendezvény szervezője a belépőjegyhez parkolási lehetőséget nem biztosít.

7./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően állatok nem vihetők be. A PP Project javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális vagy gasztronómiai ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

  1. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek és az épített környezet megóvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A PP Project kéri a Látogatóktól, hogy a szemét elhelyezésére a hulladékgyűjtőket használják, ügyelve arra, hogy az adott hulladék a megfelelő gyűjtőedénybe kerüljön.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a PP Project, valamint a PP Projecttől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés Házirend Séf Fesztivál 3. rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A PP Project, valamint a PP Projecttől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a PP Project a Rendezvényt, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a PP Projecttel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a programokról kép- és hangfelvételt csak a PP Project előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A PP Project kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3./ A Rendezvény területén a PP Project előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4./ A PP Project által nyújtott szolgáltatás során tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

5./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.

6./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a PP Project által szervezett eseménnyel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

7./ A Rendezvény területén a PP Project megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Egyben Látogató tudomásul veszi, hogy minden olyan esetben, amikor veszélyezteti más Látogatók testi épségét, vagy zavarja szórakozásukat, illetve többszöri figyelmeztetés és/vagy felszólítás után sem hagy fel ezen cselekményével, avagy súlyosan megszegi a házirendben foglaltakat, úgy ezen közreműködők a Rendezvény területéről jogosultak őt az erre vonatkozó szabályok és előírások betartása mellett őt kikísérni és a Rendezvény további látogatásától eltiltani.  Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – az információs és közönségszolgálati ponton teheti meg.

III. FOGYASZTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELI SZABÁLYOK

1./A PP Project a Látogatók számára a Rendezvényen a jegyen feltűntetett napon és időtartamban nyújt korlátlan a jegyvásárlásakor és a www.seffesztival honlapon feltűntetett étel – és italszolgáltatást. Minden nap 9 és 11 óra között reggeli, 12 és 15 óra között ebéd, 18 és 21 óra között vacsora megtartására kerül sor, amennyiben ezen étkezésekre a min. 200 fő előzetesen a részvételi díjat befizeti. Látogató tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a minimum létszámot nem éri el a jegyvásárlások száma PP Project az adott étkezést nem tartja meg, de az adott étkezésre előzetesen megvásárolt jegyek árát visszafizeti. Amennyiben az adott étkezés nem kerül megtartásra erről Látogatónak az adott étkezés megtartása előtt 5 munkanappal értesítést küld. Az egyes étkezésekre a belépés az adott étkezés kezdő időpontjától lehetséges és egészen a záró időpont előtti 30. percig tart. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényre való bejutás ideje a szolgáltatás idejét csökkenti. A Látogató legkésőbb az adott étkezés végén köteles a fogyasztását befejezni és a Rendezvény helyszínét elhagyni.

2./Az adott étkezésekre előzetesen kifizetett belépőjegyek ára – 10.000 Ft/fő reggeli és 25.000 Ft/fő ebéd és vacsora esetében – az adott feltételek mellett tartalmazza az adott étkezésre érvényes belépés lehetőségét, további étkezésekre, további belépők megvásárlásával nyílik lehetőség. Minden reggeli, ebéd és vacsora étel- és italkínálata a Rendezvény 4 napja alatt azonos, kivéve az egyes napok ebéd és vacsora szolgáltatás részét képező „séf ajánlatát”. A belépőjegyek ára az adott alkalommal kizárólag a Rendezvény helyszínén igénybe vehető és nem időarányos szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, annak tényleges igénybevételének időtartamától függetlenül, mely Látogató személyes döntésén alapul. A jegyek ára nem visszatéríthető, kivéve az adott étkezés nem megvalósítását, vagy a rendezvény PP Project által történő lemondását és a vis major eseteket.

3./A belépőjegyek ára minden a Rendezvényen igénybevett étel- és italszolgáltatás árát tartalmazza, további pénzbefizetésre a szolgáltatások igénybevételéhez a helyszínen nincs szükség.

4./A Rendezvényen felszolgált ételek és italok kizárólag a Rendezvény adott étkezésének, adott időintervallumán belül a rendezvény helyszínén belül fogyaszthatók, onnan étel és ital ki nem vihető. Minden olyan esetben, amikor erre kísérlet történik, az adott Látogató a Rendezvény területén belül való tartózkodási joga automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

5./PP Project a Rendezvényen minden Látogató számára ülőhelyet biztosít, de előzetes asztalfoglalásra lehetőség nincs. A vendégek érkezési sorrendben foglalhatnak el asztalokat, ülőhelyeket. A rendezvényre étkezésenként maximum 499 főt tudunk beengedni.

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A PP Project kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

2./ A Rendezvényen a PP Project csomagmegőrzőt, ruhatárat nem üzemeltet, ennek megfelelően a Rendezvény területére behozott tárgyakért nem vállal felelősséget.

3./ A Rendezvényt a PP Project rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a PP Projectet a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

4./ A PP Project a program- és menüváltoztatás jogát fenntartja.

 5./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a PP Project rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a PP Projecttel szemben.

6./ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a beléptetésnél található információs és közönségszolgálati pont munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

Vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

 Tihany, 2020. július 21.

PP Project Kft.